رویت صورتحساب
تصویر اعتبارسنجی

مشخصات پرونده مشترک
نام مشترک
شماره شناسایی
تعرفه
اشتراک
اشتراک قدیم
قدرت
مانده جاری
آدرس


مشخصات لوازم اندازه گیری
شماره بدنه
تاریخ نصب
تعداد تعرفه
تعداد ارقام
نوع سیستم
مدل دستگاه
مشخصات کلی صورتحساب
مشخصات
امور
نام مشترک
شماره اشتراک
تاریخ صدور صورتحساب
تاریخ خاتمه پروانه
کد رایانه
رسته فعالیت/ ارگان
شماره شناسایی
سال - دوره
قدرت قراردادی
قدرت مصرفی
قدرت محاسبه شده
گزینه
ماکسیمتر
ضریب قدرت
کارکردها
کارکرد در ساعت قبلی فعلی مقدار مصرف
تاریخ قرائت قبلي
تاریخ قرائت فعلي
تعداد روز
تعداد روز کم باری
تعداد روز پر باری
ضریب کنتور
ضریب زیان
هزینه ها
مبلغ مصرف
مبلغ دوره
بستانکار/بدهکار
کسر هزار ریال
مبلغ قابل پرداخت
مهلت پرداخت
شناسه قبض
شناسه پرداخت
تاریخ پرداخت
سوابق صورتحسابهای صادره و پرداختی
راهنما دانلود